فاضل غریب زاده
صفحات مجازی خواننده

فاضل غریب زاده

هنرمندی از بندرلنگه

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. ترانه عروسی. چمکی. کیکنگ
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام